Gist Privacyverklaring (NL)

Gist Privacyverklaring (NL)

Gist verzorgt warehousing en transportoperaties en ontwikkelt op maat gemaakte en flexibele oplossingen voor de supply chain van hun klanten. Daarbij verwerkt zij persoonsgegevens. Gist verwerkt persoonsgegevens zorgvuldig en in overeenstemming met de wet. Graag geeft zij hierover de volgende informatie.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is Gist Nederland B.V., gevestigd aan de Klappolder 130 te Bleiswijk, ingeschreven in het handelsregister met nummer 23092525, hierna te noemen: “Gist”.

2. Doel van en rechtsgrond voor de verwerking

Gist verwerkt persoonsgegevens in de eerste plaats in het kader van haar logistieke dienstverlening. Aanvullend verwerkt zij persoonsgegevens in het kader van haar bedrijfsvoering, waaronder het werven en selecteren van personeel, administratie, beveiliging, beheer van ICT-systemen, de naleving van wettelijke verplichtingen, archivering en het behandelen van verzoeken, klachten en geschillen. Voorts verwerkt zij persoonsgegevens voor marketing- en communicatiedoeleinden, waaronder het beheren van deze website en het verzenden van e mailnieuwsbrieven.
Rechtsgrondslag voor de verwerkingen is dat deze noodzakelijk zijn voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten tussen Gist en u, voor de nakoming van wettelijke verplichtingen en voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen van Gist en de gebruikers van haar diensten. Deze gerechtvaardigde belangen betreffen onder andere het kunnen aanbieden van de diensten en het gebruiken ervan door klanten. In specifieke gevallen, bijvoorbeeld indien Gist medische gegevens dienen te verwerken, vragen wij uw toestemming. Gist vraagt tevens uw toestemming voor het verzenden van commerciële e-mail en de plaatsing van cookies en web beacons. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

3. Welke persoonsgegevens; bron

Gist verwerkt de volgende persoonsgegevens:

 • (Bedrijfs)naam, functie, adres, woonplaats, e-mail, telefoon;
 • Geslacht, nationaliteit, geboorteplaats- en datum, burgerlijke staat, gezinsleden;
 • Kentekens van voertuigen die ons terrein op en afrijden;
 • Financiële en commerciële gegevens van klanten en leveranciers;
 • Beeldmateriaal;
 • Overige gegevens die noodzakelijk zijn met het oog op de door ons te verrichten diensten.

Gist verkrijgt uw persoonsgegevens over het algemeen van uzelf of van derden, zoals de Kamer van Koophandel of handelsinformatiebureaus. Daarnaast worden gegevens gegenereerd door bedrijfsmiddelen die Gist inzet voor de uitvoering van haar diensten en in het kader van beveiliging.

4. Ontvangers van de persoonsgegevens

Gist deelt uw persoonsgegevens in beginsel alleen met derden indien dat noodzakelijk is voor de uitvoering van haar diensten. In dat kader kunnen gegevens bijvoorbeeld worden gedeeld met:

 • Ingeschakelde sub-verwerkers;
 • Ingeschakelde (onder)aannemers;
 • Andere ondernemingen binnen de The Linde Group;
 • Deurwaarders;
 • Banken en kredietregistratiebureaus.

5. Doorgifte van persoonsgegevens buiten de Europese Unie

Uw persoonsgegevens worden door Gist niet doorgegeven buiten de Europese Unie, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van haar diensten. Voor transport management maakt Gist gebruik van software die gehost wordt vanuit het Verenigd Koninkrijk. Gist draagt er in geval van doorgifte van persoonsgegevens buiten de Europese Unie zorg voor dat – voor zover het betreffende land niet een adequaat beschermingsniveau heeft zoals bedoeld in artikel 45 AVG – de doorgifte van persoonsgegevens plaatsvindt op basis van passende waarborgen zoals bedoeld in artikel 46 AVG, of
overeenkomstig één van de voorwaarden genoemd in artikel 49 AVG, bijvoorbeeld dat de doorgifte noodzakelijk is voor een overeenkomst tussen u en Gist of een in uw belang gesloten overeenkomst tussen Gist en een derde of omdat u met de doorgifte hebt ingestemd.

6. Bewaartermijn

Gist bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is met het oog op de onder 2 genoemde doeleinden.

7. Cookies

De website van Gist maakt gebruik van cookies. Gist verkrijgt hiermee informatie verkrijgt over uw algemene internetgebruik. Cookies helpen Gist om de website te verbeteren en een betere en meer persoonlijke service te bieden; om haar in staat te stellen de omvang van het publiek en het gebruikspatroon in te schatten; om informatie over uw voorkeuren op te slaan en zo de website aan te passen aan uw individuele interesses; om uw zoekopdrachten te versnellen; en om u te herkennen wanneer u terugkeert naar onze website.
U kunt cookies weigeren door dat in te stellen in uw browser. Als u echter deze instelling selecteert, hebt u mogelijk geen toegang tot bepaalde delen of functies van deze website. Tenzij u uw browser zo hebt ingesteld dat deze cookies weigert, zal de website cookies plaatsen wanneer u de website bezoekt.

8. Uw rechten

U hebt het recht om Gist te verzoeken om inzage in uw gegevens. Indien de gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn hebt u het recht om wijziging of aanvulling ervan te verzoeken. Ook hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en om Gist te verzoeken om de gegevens te wissen.
Voor zover de verwerking is gebaseerd op uw toestemming, hebt u te allen tijde het recht om de toestemming in te trekken. Intrekking doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.
Indien u gebruik wilt maken van uw hiervoor genoemde rechten kunt u contact opnemen met Gist per brief of e-mail via de hieronder genoemde contactgegevens. Gist neemt een besluit op uw verzoek binnen vier weken.
U hebt daarnaast het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. De bevoegde toezichthoudende autoriteit is de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

9. Contact

Voor vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens, en om gebruik te maken van uw hierboven genoemde rechten, kunt u contact opnemen met Gist via:

Gist Nederland BV
Postbus 555
2665 ZN
Bleiswijk
dpleurope@gistworld.com

back to top